Tư vấn doanh nghiệp

Vận hành

xuất sắc

Vận hành xuất sắc là chiến lược hướng tới sự tối ưu trong hoạt động và chi phí, gia tăng mức độ cạnh tranh so với đối thủ trên thị trường, giảm thiểu tổi đa các rủi ro trong quá trình vận hành.

Yếu tố cốt lõi

01

Sự kết nối xuyên suốt trong toàn bộ tổ chức

02

Các khâu xử lý thông tin hiệu quả và tinh gọn

03

Giảm thiểu những nút thắt cổ chai giữa các khâu hoạt động

Tổng quan

Cốt lõi của vận hành xuất sắc nằm ở sự kết nối xuyên suốt trong tổ chức, giữa các khâu hoạt động, các khâu xử lý thông tin giữa các phòng ban, bộ phận. Điều này giúp giảm thiểu những hạn chế tồn đọng về thời gian chờ đợi, kiểm duyệt, xử lý nội dung,… và xóa bỏ những nút thắt cổ chai giữa các khâu hoạt động.

Lộ trình chuyển đổi dài hạn

Vận hành xuất sắc không phải là một chiến lược thực thi được trong ngắn hạn bởi đây là một chiến lược tổng thể doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần một kế hoạch lộ trình triển khai chỉ dẫn đúng hướng đi trên hành trình chuyển đổi dài hạn này.

Sáng tạo và đột phá

Trong thời đại số, sự phát triển của công nghệ cho phép thực thi những giải pháp, sáng kiến vận hành cải tiến và đột phá hơn bao giờ hết. Doanh nghiệp cần kế thừa những thế mạnh sẵn có về công nghệ và dữ liệu khách hàng để mở ra những dịch vụ và sản phẩm mới. Cùng với đó, doanh nghiệp nào nắm bắt nhanh nhạy các cơ hội, các ý tưởng sáng tạo và ứng dụng phù hợp các giải pháp công nghệ sẽ ngày một phát triển bền vững hơn trong tương lai.
Tư vấn chuyển đổi số toàn diện doanh nghiệp

Các nội dung tư vấn khác

Trong dịch vụ tư vấn doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện, bên cạnh tư vấn về ”Vận hành xuất sắc", chúng tôi cũng bao gồm các nội dung tư vấn khác:
Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp