LỄ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN TƯ VẤN XÂY DỰNG
CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ
TẠI TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030