THOẢ THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA FPT DIGITAL VÀ MCKINSEY
Hợp tác chiến lược giữa FPT Digital và McKinsey
Marco Breu
Founding Partner, McKinsey Vietnam
Trần Huy Bảo Giang
CEO, FPT Digital