THOẢ THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA FPT DIGITAL VÀ MCKINSEY

Hợp tác chiến lược giữa FPT Digital và McKinsey
Signature
RE-SIGN