Menu
Menu
Xây Dựng Đội Ngũ Năng Lực Số

Hệ Thống Quản Lý
Hiệu Quả Công Việc

Chuyển đổi số thành công đòi hỏi nỗ lực của toàn bộ tổ chức. Vì vậy, sức mạnh của một đội ngũ nhân lực số là không thể tách rời. Trong việc xây dựng đội ngũ nhân lực số, một công cụ cốt lõi là hệ thống quản lý hiệu quả hoạt động, giám sát các chỉ tiêu KPI.
KPI là 1 công cụ đo lường hiệu quả hoạt động, đã được áp dụng từ lâu trong các doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại các doanh nghiệp, việc áp dụng KPI để quản lý nhân viên còn bị hạn chế với các tình trạng gặp phải phổ biến như:
Chỉ tiêu chưa thống nhất và gắn liền với chiến lược
Phương thức đánh giá mang sự cảm tính
Chỉ tiêu chưa gắn với bản chất công việc nhân viên
Nội dung KPI quá phức tạp dẫn đến việc nhân viên không nắm rõ hoặc không hiểu chính sách
Chỉ tiêu được giao theo cách ép buộc hoặc không minh bạch dẫn đến việc nhân viên thiếu động lực
FPT Digital đề xuất xây dựng Hệ Thống Quản Lý Hiệu Quả hoạt động nhằm giúp doanh nghiệp
Thống nhất tất cả các đơn vị và mọi nhân viên cùng hướng đến những mục tiêu chung
Đảm bảo nhân viên thực hiện tốt công việc của mình và hợp tác hiệu quả với nhau
Nhân viên có trải nghiệm lao động tốt, có động lực làm tốt công việc
Nội dung chính sách dễ hiểu, dễ truyền thông, và dễ quản lý
Hợp tác, thấu hiểu khách hàng, chúng tôi thiết lập hệ thống phù hợp từng doanh nghiệp, với
Chiến lược và tư duy lãnh đạo
Hệ thống chính sách và các quy trình phê duyệt, ban hành, truyền thông
Hệ thống công nghệ thông tin để theo dõi, báo cáo và dự báo
Chương trình đào tạo
Công nghệ trong thời đại số giúp quá trình quản trị nội bộ trong doanh nghiệp trở nên hiệu quả hơn đến hàng chục ngàn nhân viên. Áp dụng phương pháp luận chuyển đổi số FPT Digital Kaizen, chúng tôi sẽ phân tích những điểm nhức nhối trong doanh nghiệp, từ đó, xây dựng các sáng kiến số, giải pháp số giúp doanh nghiệp cải thiện hoạt động trung bình tăng trên 25%.
Phương pháp chuyển đổi số
Được đúc kết trong suốt chiều dài hơn 20 năm kinh nghiệm thực tiễn tư vấn và triển khai thành công các dự án chuyển đổi số cho các đối tác đa ngành hàng đầu thế giới, phương pháp luận chuyển đổi số FPT Digital Kaizen™ là nền tảng vững chắc đưa doanh nghiệp vững tiến tới chuyển đổi số thành công.