Tìm Kiếm Nhận thông báo và cập nhật về DxTalks
Quản trị vòng đời khách hàng
Phát sóng 29 Tháng Bảy, 2022 Chuyển đổi số lĩnh vực tài chính - ngân hàng

Quản trị vòng đời khách hàng

Nhận thông báo và cập nhật về DxTalks
Giới Thiệu
Nội dung chính

Trong bối cảnh pháp luật và các quy định chú trọng bảo vệ xã hội, khách hàng, các nhà đầu tư và cả chính các ngân hàng, mô hình Quản trị vòng đời khách hàng trong ngành tài chính ngày càng cần được quan tâm, hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu liên tục thay đổi của khách hàng, đảm bảo an toàn bảo mật cho khách hàng và các tổ chức tài chính, cũng như đảm bảo tính tuân thủ pháp luật.

Thông qua việc phân tách mô hình Quản trị vòng đời của khách hàng thành các thành phần chính, các tổ chức tài chính có thể xác định các loại giải pháp cho phép kiểm soát tốt hơn, giảm rủi ro và nâng cao dịch vụ.

Các mục nội dung
1. Môi trường pháp lý - Rủi ro & Kiểm soát rủi ro
2. Tổng quan về Quản lý vòng đời khách hàng
3. Các yêu cầu quy trình chức năng và hệ thống CNTT cần thiết
4. Nền tảng của các quy trình: Quản lý dữ liệu
Đăng ký

    Nhận thông báo và cập nhật những tin tức mới nhất về DxTalks